countryIcon
0 0
check Vegan, fair & duurzamer shoppen 4.8 Google starsGoogle starsGoogle starsGoogle starsGoogle stars Bekijk reviews check 17141 producten in ons warenhuis
check Vegan, fair & duurzamer shoppen in België
4.8 Google starsGoogle starsGoogle starsGoogle starsGoogle stars Bekijk reviews

Select your country and language

adANDORRA
atAUSTRIA
beBELGIUM
dkDENMARK
eeESTONIA
fiFINLAND
frFRANCE
deGERMANY
grGREECE
ieIRELAND
itITALY
lvLATVIA
ltLITHUANIA
luLUXEMBOURG
mtMALTA
mcMONACO
ptPORTUGAL
smSAN MARINO
skSLOVAKIA
siSLOVENIA
esSPAIN
seSWEDEN
nlTHE NETHERLANDS
cyCYPRUS
gbTHE UNITED KINGDOM
usTHE USA
vaVATICAN CITY
gbENGLISH
frFRANÇAIS
nlNEDERLANDS

Algemene Voorwaarden
 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Klantaccount
Artikel 5 – Aanbod derde partijen
Artikel 6 – Bestelling en levering
Artikel 7 – Vergoeding en betaling
Artikel 8 – Bepalingen geldend bij aanschaf bij Verkoper(s)
Artikel 9 – Informatie en gebruik gegevens
Artikel 10 – Diversen
Artikel 11 – Toepasselijk recht

 

Artikel 1 - Definities

 1. Omgeving: de vegan marketplace www.shoplikeyougiveadamn.nl.

 2. Platform: de Omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.

 3. Ondernemer: Shop Like You Give a Damn B.V. die de vegan marketplace shoplikeyougiveadamn.nl exploiteert.

 4. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.

 5. Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform vegan producten aan Gebruikers aanbiedt.

 6. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.

 7. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf van een product door de Klant bij de Verkoper via het Platform.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Shop Like You Give a Damn B.V. handelend onder de naam: Shop Like You Give a Damn
Lindengracht 9, 1015 KB te Amsterdam
+31622910551 (bereikbaar tijdens kantooruren)
info@shoplikeyougiveadamn.com
KvK-nummer: 73604437
Btw-identificatienummer: NL 859598573 B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten bij Verkopers via het Platform. Deze voorwaarden zijn op de Omgeving van Shop Like You Give a Damn te raadplegen, zie www.shoplikeyougiveadamn.nl.

 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Verkoper wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 4. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.

 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden Ondernemer en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ondernemer worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Ondernemer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Verkoper(s)).

 6. Ondernemer heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Verkoper wordt geplaatst.

Artikel 4 - Klantaccount

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

  1. de Klant is minimaal 18 jaar oud;

  2. de Klant is per e-mail bereikbaar;

 2. De Klant kan zich optioneel registreren en een klantaccount op het Platform aanmaken, maar dit is geen verplichting om producten te kunnen bestellen;

 3. Ondernemer is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.

 4. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Ondernemer raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

 5. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.

 6. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

 7. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 5 - Aanbod derde partijen

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Verkoper (de derde partij die de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Ondernemer geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.

 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Verkopers, mag de Klant zich te allen tijde rechtstreeks wenden tot de betreffende Verkoper of contact opnemen met de Ondernemer. De koper erkent daarbij dat Ondernemer op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 6 - Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het bestelproces bij Ondernemer een bestelling plaatsen voor een product dat door een Verkoper wordt aangeboden.

 2. De Klant ontvangt van de Verkoper in de meeste gevallen een pakbon in de verpakking van het geleverde product. Is dat niet het geval, dan kan deze pakbon alsnog worden opgevraagd door contact op te nemen met de klantenservice van Ondernemer (support@shoplikeyougiveadamn.com).

 3. Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 7 - Vergoeding en betaling

 1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Verkoper gekochte product verschuldigd aan Ondernemer en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Ondernemer.

 2. Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan Ondernemer verleend om in naam van Ondernemer en met uitsluiting van de Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper.

 3. Ondernemer zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 8 - Bepalingen bij elke aanschaf bij Verkoper(s)

 1. Indien een Klant via het Platform een product aanschaft bij een Verkoper dan:

  1. Verplicht de Klant zich de algemene verkoopvoorwaarden van de desbetreffende Verkoper(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen en daarmee akkoord te gaan. Deze zijn te allen tijde te raadplegen via de desbetreffende Verkoperspagina op het Platform;

  2. Zal een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de algemene verkoopvoorwaarden van de desbetreffende Verkoper;

  3. Is de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Verkoper in haar algemene verkoopvoorwaarden gestelde termijn te retourneren (volgens het 'herroepingsrecht') om het aankoopbedrag terug te ontvangen, met inachtneming van het gestelde in de vier punten hieronder, onder de voorwaarden zoals deze in de algemene verkoopvoorwaarden van de desbetreffende Verkoper zijn opgenomen:

   • De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

   • Tijdens deze termijn van 14 dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, en het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant het product wenst te behouden. Indien de Klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de Klant het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren.

   • Bij het retourneren van producten, dient de Klant zich te houden aan het Retourbeleid van de Verkoper. De contactmogelijkheden, verzend- en retourbeleid van elke individuele Verkoper zijn te allen tijde te raadplegen op desbetreffende Verkoperspagina op het Platform. Naar deze pagina wordt tevens naartoe gelinkt vanuit de orderbevestiging die de Ondernemer de Klant per e-mail toestuurt bij elke bestelling. 

   • De Ondernemer betaalt het aankoopbedrag vervolgens zo spoedig mogelijk na de herroeping terug, maar zal wachten met terugbetalen tot de Verkoper heeft aangegeven dat het product in goede orde - ongedragen en onbeschadigd, met eventueel aangehecht prijskaartje en/of stickers er nog op - retour ontvangen is en de Verkoper de retourzending accepteert. Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Wanneer de Verkoper ook de kosten van de retourzending aanbiedt te dragen, staat dit vermeld op de desbetreffende Verkoperspagina op het Platform.

 2. Indien een Verkoper een bestelling niet aanvaardt binnen twee werkdagen, zal Ondernemer de Klant binnen acht werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, melden dat deze bestelling niet is aanvaard en de door Ondernemer ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

Artikel 9 - Informatie en gebruik gegevens

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Ondernemer aan Klant verzonden informatie.

 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens aan de Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

Artikel 10 - Diversen

 1. Ondernemer is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via Ondernemer artikelen van Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Ondernemer.

 2. Wanneer door Ondernemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Ondernemer de Voorwaarden op enig moment soepel toepast.

 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden Ondernemer of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ondernemer vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

 4. Ondernemer is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Verkopers op de Ondernemer website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

 1. Op de Voorwaarden, het (ver)kopen van artikelen door Verkopers via de Ondernemer website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.